Нікіфорова Л.О.

Резюме


Лілія Олександрівна Нікіфорова, кандидат економічних наук, доцент, секретар Вченої ради та Методичної комісії факультету Менеджменту та інформаційної безпеки. 

Працює у ВНТУ з 2002 року. Автор понад 190 наукових праць, з них більше 30 надруковано за кордоном та в наукометричних базах даних Scopus, Web of science та Social Science Research Network.

Перейти на сторінку https://scopus.com

Перейти на сторінку http://www.researcherid.com

Перейти на сторінку http://ssrn.com

Перейти на сторінку http://scholar.google

Перейти на сторінку http://orcid.org

Перейти на сторінку  https://researchgate.net

Наукові матеріали, представлені в репозитарії ВНТУ

http://ir.lib.vntu.edu.ua 

В травні 2010 року було успішно захищено кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні чинники мотивування  працівників приладобудівних підприємств» у Національному університеті «Львівська політехніка». Кандидат економічних наук за 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), з 01 липня 2010 р., ДК № 061060.

 Вчене звання – доцент, присвоєно рішенням Атестаційної комісії з 30 листопада 2012 р., 12ДЦ № 032901.

У 2014 році отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

У 2017 році отримала друну вищу технічну освіту  «Аналітик консолідованої інформації».

За період 2011-2021 рік має статті, що індексуються за міжнародними базами Scopus, Web of Science, Social Science Research Network та за індексом Copernicus.

В 2019 році отримала сертифікат В2 з англійської мови та пройшла закордонне стажування в Люблінському технологічному університеті (Польща), а також підвищення кваліфікацій з використання хмарних технологій Google у ВНТУ. 

Протягом 2004-2020 р.р. впроваджує в навчальний інтерактивні методи навчання у вигляді кейсових технологій, з якими приймала участь у Х Міжнародній виставці «Інноватика в сучасній освіті», де отримала подяку та у Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2019» секція «Упровадження інноваційних освітніх і виробничих технологій: кейсові методи навчання», де  була нагороджена почесною грамотою.

Сфера наукових інтересів – цифрова економіка, діджіталізація в різних сферах, хмарні технології, структури даних, інформаційні технології, Big data, IoT, теорія ігор, новітні методи управління персоналом, мотивація персоналу, психологічний менеджмент.

Співавтор 17 монографій та 8 навчальних посібників, з один із грифом МОНУ; має 20 авторських свідоцтв та 18 методичних вказівок.

Була керівником секції «Цифрова економіка, фінтех та ІТ-інструменти як основа розвитку сучасної України» ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні (2021)».

Є керівником двох наукових студентських гуртів: гуртка «Інформаційна безпека в контексті електронної демократії» та «Використання інноваційних технологій в управлінні економічними процесами».

Науковий консультант на безоплатній основі з питань застосування інформаційних технологій для підтримки прийняття рішень щодо оптимізації фінансового обліку на ТОВ «Тезаурус» з 01.01.2016 по теперішній час.

Була гарантом ОПП бакалаврів зі спеціальності 073 «Менеджмент виробничої та комерційної діяльності» (2018-2020 р.р.).

Член «StakeholdersCommittee» в рамках реалізації міжнародного проекту «Joint Organizationto Unite Rural Networksof Entrepreneurial YouthJOURNEY» при Агенції регіонального розвитку Вінницької області.

Викладає дисципліни: «Моделі та структури даних в економіці», «Електронна комерція», «Управління якістю», «Інформаційні системи і технології»,  «Економічне обґрунтування інноваційних рішень», «Економіка та організація виробництва».

Також викладала дисципліни: «Економіка підприємства», «Внутрішньо-економічний механізм підприємства та організації»,  «Економіка праці», «Основи економіки», «Нормування та оплата праці в галузях економіки».