Нікіфорова Л.О.

Резюме


Лілія Олександрівна Нікіфорова, кандидат економічних наук, доцент, секретар Вченої ради та Методичної комісії факультету Менеджменту та інформаційної безпеки. 

Працює у ВНТУ з 2002 року. Автор понад 130 наукових праць, з них більше 30 надруковано за кордоном та в наукометричних базах даних Scopus та Social Science Research Network.

Перейти на сторінку https://scopus.com

Перейти на сторінку http://ssrn.com

Перейти на сторінку http://scholar.google

Перейти на сторінку http://orcid.org

Перейти на сторінку  https://researchgate.net

Наукові матеріали, представлені в репозитарії ВНТУ

http://ir.lib.vntu.edu.ua 

В травні 2010 року було успішно захищено кандидатську дисертацію на тему «Соціально-психологічні чинники мотивування  працівників приладобудівних підприємств» у Національному університеті «Львівська політехніка». Кандидат економічних наук за 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), з 01 липня 2010 р., ДК № 061060.

 

Вчене звання – доцент, присвоєно рішенням Атестаційної комісії з 30 листопада 2012 р., 12ДЦ № 032901.


У 2014 році отримала стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

 

У базі даних Google Scholar індекс Хірша 6. У рейтингу міжнародної бази даних Social Science Research Network займає 966 місце серед 325781 науковців світу із економіки та менеджменту. У рейтингу бази даних Research Gate займає місце, яке вище за 20% серед усіх науковців світу.

За період 2011-2016 рік має статті, що індексуються за міжнародними базами Scopus, Web of Science, Social Science Research Network та за індексом Copernicus.

 

 Викладає дисципліни: «Економіка підприємства», «Економіка та організація виробництва», «Внутрішньо-економічний механізм підприємства та організації», «Економічне обґрунтування інноваційних рішень»,  «Економіка праці», «Основи економіки». 

Протягом 2004-2016 р.р. впроваджує кейсові методи навчання.

Сфера наукових інтересів – новітні методи управління персоналом, мотивація персоналу, психологічний менеджмент, інформаційні технології


Співавтор 8 монографій та 5 навчальних посібників, з яких три електронних та один із грифом МОНУ; має 5 авторських свідоцтв.

 

Протягом останніх років було видано наступні монографії:   

8.  Теорія і практика діяльності підприємств: монографія в двох томах. Т.1. / Нац. металург. академія України; за заг. ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної в частині «Зянько В.В., Нікіфорова Л. О., Сіньїн Д. Нормативно-правові та фінансові засади забезпечення ефективної інноваційної діяльності малих підприємств», с. 52-75. – Дніпро: Пороги, 2017. – 472 с. ISBN 978-617-518-352-6.

7.  The Situation and Reform Opportunities of the Hungarian Academy of Sciences – historical and comparative outlooks / Eds. A. Jakab and  Z. Kőrtvélyesi, in part «Shiyan A.A. & Nikiforovа, L.O. The National Academy  of Sciences of Ukraine», pp.209-225. – Osiris Kiadȯ, Budapest, 2017. – 276 р. (Shiyan, Anatoliy A. and Nikiforovа, Liliya O. The National Academy  of Sciences of Ukraine / The Situation and Reform Opportunities of the Hungarian Academy of Sciences – historical and comparative outlooks / Eds. A. Jakab and  Z. Kőrtvélyesi.)

6. Eкономічні, фінансово-облікові та правові  проблеми діяльності  підприємств: колективна монографія : колективна монографія. / за заг. ред. Савчук Л.М. – Д. : Вид-во «Герда», 2016. – 336 с., С. 30-42. – Нікіфорова Л.О., Шиян А.А.  Теоретичні та практичні засади економічної діяльності підприємств в рамках вибору тіньової або офіційної економіки  ISBN 978-617-7097-58-6.

5. Мороз О.В., Нікіфорова Л.О., Шиян А.А.  Моделі та методи  використання  мотиваційних важелів для підвищення ефективності економічного розвитку України : монографія  / Вінниця: ВНТУ – 2016. –  180 с.   Режим доступу: https://press.vntu.edu.ua/index.php/vntu/catalog/book/4

4.  Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія. / за заг. Ред. Савчук Л.М. — Х.: Вид-во «Діса плюс», 2015.— 480 с., С. 290-302.  Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. Модель спільної мотивації працівників і компанії щодо підвищення якості людського капіталу шляхом навчання 

3. Системи прийняття рішень в економіці, техніці та організаційних сферах: від теорії до практики: колективна монографія. у 2т.Т.2./ за заг. ред. Савчук Л.М./ Павлоград: АРТ Синтез-Т, 2014. — 429с.,  С. 131-142.   Нікіфорова Л.О., Шиян А.А. Моделювання мотиваційних важелів для інноваційного розвитку ринку високих технологій в Україні ISBN 978-966-97393- 9-1 (том 2) 

2.   Шиян А.А.,  Нікіфорова Л.О.  Управління формуванням ефективних економічних інститутів в умовах України: Монографія / Вінниця: ВНТУ – 2011. –  300 с. Режим доступу: http://publish.vntu.edu.ua/book/?b=324

1.   Мороз О.В., Нікіфорова Л.О., Шиян А.А.  Соціально-психологічні чинники мотивування працівників приладобудівних підприємств: Монографія / Вінниця: ВНТУ – 2011. –  275 с.Режим доступу: http://publish.vntu.edu.ua/book/?b=314